Haruzem – Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Giriş

Mail Geneli admin Haziran 11, 2022

Haruzem – Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Giriş

Haruzem – Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Giriş, Hruzem sayfasına giriş yaptığınızda ise sizden kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Bu üniversite hakkında kısa bilgi ise şöyledir; Atatürk ilke ve inkılaplarının ilerici, yaratıcı, demokratik insanları yetiştirmenin yanı sıra ülkemizin kalkınmasını sağlayacak aydınlar kişileri yetiştirmeyi hedefleyen, Hruzem Eğitim alanında sürekli gelişme ve gelişmeye çalışan bir üniversitedir.

hruzem

Hruzem – Harran Üniversitesi Giriş

Hruzem – Harran Üniversitesi Giriş, Öğrenciler ve öğrenci adayları Haruzem giriş iyi mi yapılır sorusunu sık sık araştırmaktadır. Şifrenizi unutursanız Mail giriş yaparak şifre isteyebilirsiniz. https://ue.harran.edu.tr/ websitesinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıp. Sınav takviminizi, Online sınavlarınızı buradan görebilirsiniz. Hruzem sayfasına geldiğiniz zaman sizden kullanıcı adı ve şifreniz talep edilecek. Kullanıcı adınız öğrenci numaranız şifreniz ise Haruzem OBS sistemine ilişkin şifreniz ile aynıdır. Detayları girdikten sonra işlemlere devam edebilirsiniz.

Uzaktan Eğitim Haruzem

Günümüzde Harran Üniversitesinde eğitim-öğretim dili Türkçe olarak devam etmektedir. Öğrencilerin her sömestr süreı alacakları dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki grup halindedir. Ders seçme ve kayıt yenileme işlemleri HARUZEM üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümün mecburi derslerini almak durumundalardır. Fakat Üniversite Senatosu tarafından belirlenen dersler için oluşturulan muafiyet imtihanında başarı gösteren öğrenciler, o derslerden muaf olurlar. Bu muafiyet durumu da yine Haruzem üzerinden takip edilebilir.

Harran Üniversitesine bağlı olan meslek yüksekokullarında iki senelik ön lisans programı, fakülte ve yüksekokullarında ise dört senelik lisans programları uygulanır (Tıp Fakültesinde eğitim süresi altı, baytar Fakültesinde eğitim süresi beş yıldır). Ek olarak, sosyal Bilimler, sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitülerine bağlı ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi imkânları bulunmaktadır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Müdür: Merkezin Müdürünü,

b) Merkez (HARUZEM): Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Harran Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazırlamak,

c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, otomasyonları ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak veya önermek,

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere bir üye vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dahil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

hrüzem

hrüzem

#HARUZEM #HRUZEM #OBS
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.